Burraidheachd

Comhairle / Burraidheachd

Burraidheachd

Dè th’ ann an burraidheachd?

Tha burraidheachd a’ toirt iomradh air giùlan sam bith leis an dùil cron a dhèanamh air cuideigin gu corporra no gu faireachail. Bidh burraidheachd a’ tachairt air loidhne agus far-loidhne agus dh’fhaodadh e na leanas a’ toirt a-steach:-

 • Droch-dhìol corporra no faireachail.
 • Droch-bheul (air loidhne no far loidhne)
 • Ìsleachadh
 • Spochadh
 • Tarraing às
 • Milleadh no goid de nithean pearsanta

Mar as trice bidh burraidheachd a’ tachairt air sgàth ‘s claon-bhreith an-aghaidh eadar-dhealachadh air choireigin. Tha Achd na Co-ionannachd 2010 ag ràdh gu bheil claon-bhreith air adhbharachadh le gin de na leanas mì-laghail:-

 • Aois
 • Cinneadh
 • Ciorraman
 • Creideamh
 • Feisealachd
 • Gnè (a’ toirt a-steach daoine tar-ghnèitheach)
 • Inbhe pòsaidh
 • Leatromachd

Gu mì-fhortanach bidh tòrr dhaoine LCDT+ fhathast a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd. Chan eil duine sam bith airidh air agus chan eil burraidheachd a-riamh riaraichte.

A’ faighinn taic

Ma tha sibh a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd bu chòir dhuibh beachdadh air na leanas a dhèanamh:

 • Bruidhinnibh ri cuideigin anns a bheil earbsa agaibh.
 • Innisibh dhan sgoil, colaiste, oilthigh no neach-fastaidh agaibh.
 • Innisibh dha na Poileas.
 • Bruidhinnibh ri buidheann LCDT+.
 • Cuir fios gu Victim Support Scotland ma tha sibh air eucoir gràineil a dh’fhulang.

Tha barrachd chomhairle mu bhurraidheachd air an làrach-lìn Respect Me

Ceanglaichean Feumail

Childline

Bidh ChildLine a’ toirt comhairle do chlann agus daoine òga fo aois 19 san Rìoghachd Aonaichte.

Comhairliche air loidhne: Faodaidh sibh bruidhinn gu dìomhair le comhairliche air loidhne [an-seo](https://www.childline.org.uk/locker/inbox/](https://www.childline.org.uk/locker/inbox/)

Fòn: 0800 1111

LGBT Health & Wellbeing

Post-d: admin@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0131 523 1100

LGBT Helpline

Post-d: helpline@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0300 123 2523 (Dim/Dic 12f gu 9f)

LGBT Switchboard

Post-d: chris@switchboard.lgbt

Fòn: 0300 330 0630

LGBT Youth Scotland

Fòn: 0131 555 3940 / 0141 552 7425

Samh

Fòn: 0141 530 1000

Stonewall Scotland

Bidh Stonewall Scotland ag iomairt airson còirichean LCDT+ air feadh na h-Alba. Cuideachd tha oifisean roinneil aca ann an Lunainn (Stonewall) agus Caerdydd (Stonewall Cymru) a bhios ag iomairt anns an Rìoghachd Aonaichte agus a’ Chuimrigh.

Post-d: info@stonewallscotland.org.uk

Fòn: 0131 474 8019

Seirbheisean Èiginn

999 Seirbheisean èiginn

(Suidheachaidhean èiginneach a-mhàin)

101 Police Alba

(Mura h-eil e èiginneach)

111 NHS 24

(Mura h-eil e èiginneach)