Comhairle

Tha sinn fhathast a' leasachadh an roinn seo. Faodaidh rudan atharrachadh no gluasad gun fhios ro-làimh fhad 's a tha sinn ag obair air.

A’ tighinn a-mach

Ma tha sibh a’ smaointinn gum faodadh sibh a bhith LCDT+ no ma tha sibh cinnteach gu bheil, tha sinn an dòchas gum bi an stiùireadh seo gur cuideachadh gus ur faireachdainnean a thuigsinn gus am bi sibh comasach air an roinneadh nuair a tha sibh deiseil.

Aithneachadh Gnè

Chruthaich Achd Aithneachadh Gnè (2004) pròiseas gus leigeil le daoine tar-ghnèitheach an gnè laghail aca atharrachadh agus teisteanas breith ùr fhaighinn.

Burraidheachd

Tha burraidheachd a’ toirt iomradh air giùlan sam bith leis an dùil cron a dhèanamh air cuideigin gu corporra no gu faireachail. Chan eil duine sam bith airidh air agus chan eil burraidheachd a-riamh riaraichte. Tha sinn an dòchas gum bi an stiùireadh seo gur cuideachadh ma bhios sibh a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd.

Còirichean & Reachdas

Tha iomadh pìos reachdais air tighinn a-mach anns an bliadhnaichean a dh’fhalbh gus barrachd chòirichean a thoirt do dhaoine LCDT+. Tha liosta dhen reachdas as cudromaiche an seo le iomradh goirid air na tha iad a’ ciallachadh dhuibh.

Dàimhean

Tuairisgeul

Eucoirean gràineil

Dh’atharraich an lagh ann an 2009 gus daoine LCDT+ a dhìon bho eucoirean air adhbharachadh le gràin-co-sheòrsachd, gràin-dà-sheòrsachd, gràin-tar-ghnèitheachd ‘s a leithid.

Feise

Tuairisgeul

Leth-bhreith

Beagan fiosrachaidh mu dheidhinn Achd na Co-ionannachd 2010 a bhios a’ dìon daoine LCDT+ bho leth-bhreith.

Pàrantachd

Beagan fiosrachaidh mu dheidhinn dleastanasan agus còirichean phàrant, uchd-mhacachadh, altramachadh, co-phàrantachd, leigheas torrachais agus màthraichean-ionaid.

Slàinte

Tuairisgeul

Ceanglaichean Feumail

Childline

Bidh ChildLine a’ toirt comhairle do chlann agus daoine òga fo aois 19 san Rìoghachd Aonaichte.

Comhairliche air loidhne: Faodaidh sibh bruidhinn gu dìomhair le comhairliche air loidhne an-seo

Fòn: 0800 1111

LGBT Health & Wellbeing

Post-d: admin@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0131 523 1100

LGBT Helpline

Post-d: helpline@lgbthealth.org.uk

Fòn: 0300 123 2523 (Dim/Dic 12f gu 9f)

LGBT Switchboard

Post-d: chris@switchboard.lgbt

Fòn: 0300 330 0630

LGBT Youth Scotland

Fòn: 0131 555 3940 / 0141 552 7425

Samh

Fòn: 0141 530 1000

Stonewall Scotland

Bidh Stonewall Scotland ag iomairt airson còirichean LCDT+ air feadh na h-Alba. Cuideachd tha oifisean roinneil aca ann an Lunainn (Stonewall) agus Caerdydd (Stonewall Cymru) a bhios ag iomairt anns an Rìoghachd Aonaichte agus a’ Chuimrigh.

Post-d: info@stonewallscotland.org.uk

Fòn: 0131 474 8019

Seirbheisean Èiginn

999 Seirbheisean Èiginn

(Suidheachaidhean èiginneach a-mhàin)

101 Police Alba

(Mura h-eil e èiginneach)

111 NHS 24

(Mura h-eil e èiginneach)