A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co-obrachadh air sèirbheis-naidheachd LGBT do Ghàidheil

2018-03-28

1 mion.

Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t-susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!

Leanaibh Pink Saltire Làrach-lìn: 

https://pinksaltire.com Twitter: @PinkSaltire Facebook: @PinkSaltire Snapchat: PinkSaltire Post-d: info@pinksaltire.com

Mu Phink Saltire Tha Pink Saltire na na bhuidheann carthannais clàraichte Albannach (SCIO) agus air a liostadh air a’ chlàr carthannais a tha air a chumail le Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR). Chaidh a stèidheachadh ann an 2014 agus ’s e buidheann co-ionannachd nàiseanta a th’ ann, air a riaghladh agus air a ruith le daoine LGBT+. Tha sinn a’ creidsinn gur e àite fìor mhath a th’ ann an Alba airson a bhith ann an comann-sòisealta an-asgaidh agus fosgailte. Mar Albannaich, tha sinn a’ faighinn buannachd bho raon reachdais a tha a’ dìon ar còraichean daonna co-ionnan agus saorsa conaltraidh. Tha sinn cuideachd ag aithneachadh gu bheil an sgeulachd agus eòlas aig a h-uile duine eadar-dhealaichte ach fhathast cudromach – tha mòran againn fhathast a’ faighinn eòlas air lethbhreith, claon-bhreith, burraidheachd no droch-dhìol agus tha sinn airson sin atharrachadh. Mar charthannais againn ’s e ar n-amasan a bhith:

  • adhartachadh saoranachd agus leasachadh coimhearsnachd taobh a-staigh coimhearsnachd LGBT+ na h-Alba,
  • brosnachadh co-ionannachd agus iomadachd,
  • adhartachadh ealain, dualchas agus cultar LGBT+ na h-Alba. A-rèir na h-Urrasairean againn ’s e ar n-amasan a bhith:

  • lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor
  • cleachdadh mheadhanan ùra agus a’ tuigsinn ar coimhearsnachd nas èifeachdaiche
  • aithneachadh deagh eisimpleirean agus brosnachadh dhaoine eile gus na h-amasan aca a choileanadh Tha ar bun-stèidh ag innse gum bi sinn a’ coileanadh nan amasan sin tro dhòighean a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach:

  • stòras didseatach a tha a’ cruthachadh dìleab leantainneach de chultar LGBT+ ann an Alba
  • rannsachadh leantainneach a tha a’ measadh bheachdan sòisealta, cùisean breithneachail agus a’ measadh buaidh chultarach agus eaconamach cudromach dhaoine LGBT +
  • prògram a tha ag aithneachadh, a’ toirt urram agus a’ comharrachadh na daoine agus na buidhnean sin a tha a’ strì airson beatha nas fheàrr airson daoine LGBT + ann an Alba Tha obair Pink Saltire air a roinn ann an trì sreathan obrach: IONNSAICH – far a bheil sinn a’ cleachdadh dhòighean meadhanan ùra gus ar coimhearsnachd agus na beachdan aca a thuigsinn agus an dàta seo a chleachdadh gus ar seirbheis leasachadh agus tuigse nas fhèarr fhaighainn air ar prìomhachasan. CO-ROINN – far a bheil sinn a’ cruthachadh àrd-ùrlar didseatach fosgailte de shusbaint a chaidh a ghineadh le luchd-cleachdaidh ann an raon de chruthan a bhios a’ toirt com-pàirt do dhaoine air na prìomh chùisean – furasta a ruigsinn, furasta a chleachdadh, fosgailte fad an latha, spòrsail, lèirsinneach agus ionadail. BROSNAICH – far a bheil sinn ag èigheachd gu àrd mu deagh eisimplerean a dhèanamh le daoine no buidhnean cudromach gus daoine eile LGBT+ a bhrosnachadh air feadh na dùthcha.

Leugh am post seo sa Bheurla air PinkSaltire

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.