Co-labhairt “An Equal Future?” a’ beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in-ghabhalaiche

Tha Òigridh LGDT na h-Alba agus Clann ann an Alba gu bhith a’ cumail co-labhairt gus beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in-ghabhalaiche.

Thèid an co-labhairt “An Equal Future?” a chumail 1 An Gearran 2018 mar phàirt den mhìos air eachdraidh LGBT agus mar phàirt de Bliadhna na h-Òigridh 2018.

’S e amas na co-labhairt a bhith a’ leasachadh agus a’ neartachadh na sgilean agus an tuigse aig luchd-proifeiseanta a bhith a’ cruthachadh àrainneachdan a bhios sàbhailte, taiceil agus in-ghabhalach ris an òigridh LGBT.

Bidh iomadh taisbeanaidhean, deasbadan agus bùthan-obrach ann a’ toirt a-steach na cuspairean na leanas:

  • Life in Scotland for LGBT Young People – 2018 Research
  • Experiences of LGBT young people
  • Gender identity in early and primary years
  • LGBT and mental health
  • Addressing homophobic, biphobic and transphobic bullying
  • Inclusive play, activity and sport for LGBT children and young people

Tha am prògram slàn ri leughadh an seo.

Airson barrachd fhiosrachaidh tadhalaibh air an làrach-lìn aig Clann ann an Alba no cuiribh post-d thuca.

Tùsan

Òigridh LGDT na h-Alba

AN EQUAL FUTURE? SCOTLAND’S NEXT STEPS FOR INCLUDING LGBT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Twitter: @LGBTYS

Clann ann an Alba

An equal future? Scotland’s next steps for including LGBT children and young people

Twitter: @CiSweb

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.