Caismeachd-pròise Bhirmingham air a chur dheth

Cha tèid caismeachd-pròise Bhirmingham air adhart am-bliadhna air sgàth ’s trioblaidean ionmhais.

An àite a’ chaismeachd bidh Fèis-pròise 2008 a’ fosgladh le taisbeanadh de bhuidhnean coimhearsnachd.

Thuirt luchd-eagrachaidh gun tèid faireachdainn a’ chaismeachd a ghlèidheadh le dannsairean agus cluicheadairean.

Thèid an tachartas a chumail 24mh – 25mh den Chèitean ann am Birmingham.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.