Fosgladh Fèis-pròise Ghlaschu

Bu tòigh le Fèis-pròise Ghlaschu fàilte a chur air a h-uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.

30mh den Ghiblean aig 7f aig an t-ionad LCDT, 84 Bell Street, Glaschu G1 1LQ

Ma tha sibh airson dol cuiribh fios ro-làimh le bhith a’ clàradh aig www.prideglasgow.co.uk/register.

pride@prideglasgow.co.uk

Fàg beachd air